1-(Chloromethyl)-4-methylenecyclohexane

1-(Chloromethyl)-4-methylenecyclohexane