Pyridazin-3(2H)-one, 4-(1-benzotriazolyl)-6-(2-furoyl)-2-phenyl-

Pyridazin-3(2H)-one, 4-(1-benzotriazolyl)-6-(2-furoyl)-2-phenyl-