2-(Chloromethyl)-5-methoxy-4H-pyran-4-one

2-(Chloromethyl)-5-methoxy-4H-pyran-4-one