Biphenyl-4-yl-[4-(1-methyl-1H-pyrrol-2-ylmethyl)-piperazin-1-yl]-methanone

Biphenyl-4-yl-[4-(1-methyl-1H-pyrrol-2-ylmethyl)-piperazin-1-yl]-methanone