1-(4-methoxyphenyl)-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol

1-(4-methoxyphenyl)-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol