1,3,2-Dioxaphosphorinane, 4-(hydroxymethyl)-2-oxo-2-phenoxy-

1,3,2-Dioxaphosphorinane, 4-(hydroxymethyl)-2-oxo-2-phenoxy-