(Trichlorovinyl)methyldichlorosilane

(Trichlorovinyl)methyldichlorosilane