2-[(2-hydroxy-3-phenoxypropyl)carbamoyl]benzoic acid

2-[(2-hydroxy-3-phenoxypropyl)carbamoyl]benzoic acid