2-Chloro-1-(dibromomethyl)-4-nitrobenzene

2-Chloro-1-(dibromomethyl)-4-nitrobenzene