PHENYL (2-(2,4,6-TRINITROPHENOXY)ETHYL)CARBAMATE

PHENYL (2-(2,4,6-TRINITROPHENOXY)ETHYL)CARBAMATE