Methyl 1-trimethylsilyl-2-ethyl-cyclopropene-3-carboxylate

Methyl 1-trimethylsilyl-2-ethyl-cyclopropene-3-carboxylate