1-(4-Methoxyphenyl)-2-(4-pyridazinyl) ethanol

1-(4-Methoxyphenyl)-2-(4-pyridazinyl) ethanol