1-[5-(2-iodophenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-3-phenylurea

1-[5-(2-iodophenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-3-phenylurea