1-(4-hydroxy-5,5-dimethyl-2-oxo-3-phenylimidazolidin-1-yl)-3-phenylurea

1-(4-hydroxy-5,5-dimethyl-2-oxo-3-phenylimidazolidin-1-yl)-3-phenylurea