4,4,4-Trifluoro-N-phenylbutanamide

4,4,4-Trifluoro-N-phenylbutanamide