Cyclopentene, 4-ethenyl-1,5,5-trimethyl-

Cyclopentene, 4-ethenyl-1,5,5-trimethyl-