(4-Methyl-3-aminophenyl)phenylmethanol

(4-Methyl-3-aminophenyl)phenylmethanol