1-(Ethoxymethyl)-4-methylenecyclohexane

1-(Ethoxymethyl)-4-methylenecyclohexane