n-Pentyldimethylchlorosilane

n-Pentyldimethylchlorosilane