(2,2-Dichlorovinyl)trimethylsilane

(2,2-Dichlorovinyl)trimethylsilane