1-(2-Hydroxy-3-phenoxypropyl)-3-phenylurea

1-(2-Hydroxy-3-phenoxypropyl)-3-phenylurea