(Trichlorovinyl)dimethylchlorosilane

(Trichlorovinyl)dimethylchlorosilane