1-(2-methoxyphenyl)-N-phenylmethanimine

1-(2-methoxyphenyl)-N-phenylmethanimine