3-trimethylsilylpropanoyl chloride

3-trimethylsilylpropanoyl chloride