(2,2-Dichlorovinyl)dimethylchlorosilane

(2,2-Dichlorovinyl)dimethylchlorosilane