1-Phenylcarbamoyl-2,2-dimethylaziridine

1-Phenylcarbamoyl-2,2-dimethylaziridine