2,3,5-Trimethyl-4-methylene-2-cyclopenten-1-one

2,3,5-Trimethyl-4-methylene-2-cyclopenten-1-one