8-Methyl-4-phenyl-2-trifluoromethyl-2H-pyrido[1,2-a][1,3,5]triazine-2-carboxylic acid methyl ester

8-Methyl-4-phenyl-2-trifluoromethyl-2H-pyrido[1,2-a][1,3,5]triazine-2-carboxylic acid methyl ester