1-(Trifluoromethyl)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]urea

1-(Trifluoromethyl)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]urea