4-Aminophenyl chlorodifluoromethyl sulfone

4-Aminophenyl chlorodifluoromethyl sulfone