1-(3-Phenylpropyl)-4-(trifluoromethyl)benzene

1-(3-Phenylpropyl)-4-(trifluoromethyl)benzene