3-(3-Azidobenzenesulfonyl)benzenamine

3-(3-Azidobenzenesulfonyl)benzenamine