2-Hydroxyethyl hydrogen vinylphosphonate

2-Hydroxyethyl hydrogen vinylphosphonate