7-Benzyloxy-3-methoxy-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-4H-chromen-4-one

7-Benzyloxy-3-methoxy-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-4H-chromen-4-one