Ethyl 3-[4-(benzyloxy)-3-iodophenyl]propanoate

Ethyl 3-[4-(benzyloxy)-3-iodophenyl]propanoate