ethyl 1-benzyl-3-[1-(4-methoxyphenyl)-3-methyl-4-oxoazetidin-2-yl]aziridine-2-carboxylate

ethyl 1-benzyl-3-[1-(4-methoxyphenyl)-3-methyl-4-oxoazetidin-2-yl]aziridine-2-carboxylate