4-[(5-benzylsulfanyl-4-methyl-1,2,4-triazol-3-yl)methyl]-2-methylphthalazin-1-one

4-[(5-benzylsulfanyl-4-methyl-1,2,4-triazol-3-yl)methyl]-2-methylphthalazin-1-one