ethyl(5z)-5-(naphthalen-1-ylimino)-4-phenyl-4,5-dihydro-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate

ethyl(5z)-5-(naphthalen-1-ylimino)-4-phenyl-4,5-dihydro-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate