2-Pyrazoline, 3-(2-chlorophenyl)-5-(4-methylphenyl)-1-phenyl-

2-Pyrazoline, 3-(2-chlorophenyl)-5-(4-methylphenyl)-1-phenyl-