2-Pyrazoline, 3-(4-fluorophenyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1-phenyl-

2-Pyrazoline, 3-(4-fluorophenyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1-phenyl-