5-Amino-3-benzylsulfanyl-1-(4-chloro-phenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid methyl ester

5-Amino-3-benzylsulfanyl-1-(4-chloro-phenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid methyl ester