2-Pyrazolin-5-one, 4-[[2-chloro-4-(dimethylamino)phenyl]imino]-3-methyl-1-phenyl-

2-Pyrazolin-5-one, 4-[[2-chloro-4-(dimethylamino)phenyl]imino]-3-methyl-1-phenyl-