7-Benzyloxy-3-phenyl-4H-chromen-4-one

7-Benzyloxy-3-phenyl-4H-chromen-4-one