Pyrazol-5-amine, 1-benzyl-3-(3-bromophenyl)-

Pyrazol-5-amine, 1-benzyl-3-(3-bromophenyl)-