4-Piperidinol, 4-[4-(ethoxymethyl)phenyl]-1-(phenylmethyl)-

4-Piperidinol, 4-[4-(ethoxymethyl)phenyl]-1-(phenylmethyl)-