1,2,4-Triazino[5,6-b]indole, 3-methylthio-5-(2-phenylethyl)-

1,2,4-Triazino[5,6-b]indole, 3-methylthio-5-(2-phenylethyl)-