2-(benzylsulfanyl)-5-hexyl-6-hydroxypyrimidin-4(3H)-one

2-(benzylsulfanyl)-5-hexyl-6-hydroxypyrimidin-4(3H)-one