Methyl 3-(4-benzyloxy-3-methoxyphenyl)-2,3-epoxypropionate

Methyl 3-(4-benzyloxy-3-methoxyphenyl)-2,3-epoxypropionate