Furazan, 3-[2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-4-(2-phenylethyl)-

Furazan, 3-[2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-4-(2-phenylethyl)-