9H-Carbazole, 3-nitro-9-(phenylmethyl)-

9H-Carbazole, 3-nitro-9-(phenylmethyl)-